ALBO-munkavédelem


Go to content

Tudnivalók

Munkavédelem

Fontos tudnivalókTelepengedély:


Ha az Ön tevékenysége telephelyengedély köteles, és enélkül próbál működni, a 80/1999. (VII.) Korm. Rend. 8.§ (5) alapján "a jegyző a tevékenység engedély nélkül történő gyakorlását azonnal végrehajtható határozattal megtiltja"Munkavédelmi oktatás:

Ha Önnek legalább 1 fő alkalmazottja van, akkor a "1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről" (Mvt.) hatálya Önre is kiterjed. Ebben az esetben néhány kötelezettség mindenképpen vonatkozik Önre.

"Mvt. 9. § (1) A törvény hatálya kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik."

Önnek az alkalmazottak részére munkavédelmi oktatást kell tarta(t)nia, és azt dokumentálnia.

"Mvt. 55. §
(1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
(a) munkába álláskor,
(b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
(c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
(d) új technológia bevezetésekor (elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni)
(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható."


Kockázatértékelés:

Önnek a munkavédelmi kockázatértékelést mindenképpen (tevékenységtől függetlenül) kötelező elvégeztetnie, mert

"Mvt. 54. § (2) A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat... A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül"

A kockázatértékelés elmulasztása esetén a felügyelet munkavédelmi bírságot (50.000 - 10.000.000 Ft) róhat ki (I. veszélyességi osztálynál)Egyéni védőeszköz juttatás:


Ha egyéni védőeszközöket használnak, Önnek ezek juttatási rendjéről szabályzatot kell készíttetnie:

"Mvt. 56. § Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül"


Orvosi vizsgálat:


Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően:

"Mvt. 49. § (1) A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha

  • foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja,
  • foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent,
  • a munkára - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - alkalmasnak bizonyult."


Az egészségügyi megfelelőségről előzetes és - a 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben meghatározott munkakörökben (pl. a képernyős munkavégzésnél kétévente) - időszakos orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.


Megelőzési stratégia:


Önnek ki kell alakítania egy megelőzési stratégiát:

"Mvt. 54. § (1) g) A munkáltató kötelessége egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására"

"Mvt. 2. § (3) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - a munkáltató határozza meg"


Munkavédelmi szempontból veszélyes gépek üzembe helyezéseA gépek üzembe helyezését Önnek kell írásban elrendelni, miután néhány további feltételnek eleget tett.

"Mvt. 21. § (1) Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe helyezés)."


Veszélyes gépnek minősül az összes fűrészgép, marógép és gyalugép, targonca, daru, rakodógépek stb.


Munkavédelmi bírságok


"Mvt.82.§ alapján (1) A felügyeletek munkavédelmi bírságot (telephelyenként 50.000 Ft-10.000.000 Ft.) alkalmaznak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben.
(2) A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti különösen

a) A munkavédelmi üzembe helyezés elmulasztása;
b) A időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása;
c) A balesetet okozó gép soron kívüli ellenőrzésének elmulasztása;
d) A kockázatértékelés elmulasztása I. veszélyességi osztályba tartozó munkáltató esetén
e) a szükséges védőberendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya;
g) veszélyes munkaeszközzel végzett munka esetén a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatának a hiánya is
h) a külön jogszabályok szerint előírt foglalkoztatási tilalom megszegése
i) a megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás"


Sub-Menu:


Back to content | Back to main menu